Codul de etica

 

CODUL DE ETICĂ ȘI DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ AL FUNCȚIONARILOR PUBLICI ȘI AL PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL PRIMĂRIEI COMUNEI MOLDOVENI

 

       Codul de etică și de conduită profesională al funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul primăriei comunei Moldoveni definește valorile și principiile care trebuie aplicate în relațiile dintre angajați precum și relația acestora cu persoanele fizice și  reprezentanții  persoanelor   juridice  care se adresează Primăriei comunei Moldoveni.

Personalul asigură calitatea activității prin implicarea cu cinste și profesionalism în toate acțiunile pe care le desfășoară.

Ce este codul de etică și de conduită profesională și cui se adresează?

Codul de etică și de conduită  profesională  (denumit  în  continuare  „Codul” ) stabilește principii și reguli morale la care aderă tot personalul din cadrul Primăriei comunei Moldoveni, atât funcționarii publici, cât  și personalul contractual.

Codul nu se substituie în nici un caz actelor normative și reglementărilor aplicabile în domeniul administrației publice, ci vine în completarea acestora.

 

Obiectivul codului

 

Prin aprobarea codului se doreşte crearea unui cadru organizațional bazat pe valori  și  a  unui climat etic adecvat activității profesionale. Se urmăreşte de asemenea prevenirea practicilor neconforme cu normele de etică și informarea publicului cu privire la standardele de comportament moral care se așteaptă din partea întregului personal.

 

Cadrul normativ

Constituția României, republicată;

– Codul   administrativ, aprobat   prin   Ordonanța  de urgență a Guvernului nr. 57/2019;

-Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii.

 

 

 

Termeni frecvent utilizați în Cod

Interes public – acel interes care implică garantarea și respectarea drepturilor, a libertăților și a intereselor legitime ale cetățenilor, recunoscute de Constituție, de legislația internă și de tratatele internaționale la care România este parte, precum și îndeplinirea atribuțiilor de serviciu cu respectarea principiilor eficienței, al eficacității și al economicității cheltuirii resurselor .

Interes personal– orice avantaj  material  sau de altă natură urmărit  ori obținut în mod direct  sau indirect, pentru sine ori pentru alții de angajat prin folosirea reputației, a influenței, a facilităților, a relațiilor și a informațiilor la care are acces ca urmare a exercitării atribuțiilor.

Conflict  de  interese—  acea  situație  sau  împrejurare  în  care  interesul   personal  direct  ori  indirect  al angajatului contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența sau imparțialitatea sa în luarea  deciziilor  ori  îndeplinirea   la  timp  și  cu obiectivitate  a  îndatoririlor  care îi revin în exercitarea funcției deținute.

Informație de interes public – orice informație neclasificată care priveşte activitățile sau care rezultă din activitatea instituției, indiferent de suportul ei.

Date cu caracter personal – orice informații privind o persoană identificată s-au identificabilă.

O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identități sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Personal/salariați ai Primăriei comunei Moldoveni — se referă la toți angajații din cadrul Primăriei comunei Moldoveni.

 

Valori fundamentale la care adera personalul Primăriei comunei Moldoveni

 

Prioritatea interesului public – datoria reprezentanților instituțiilor și autorităților de la nivelul administrației publice centrale și locale de a considera interesul public mai presus de orice alt interes în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

Profesionalism- obligația angajatului de a-și îndeplini atribuțiile și sarcinile de serviciu cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate.

Imparțialitate și independență—obligația angajaților de a avea o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, exercitarea funcției publice.

Deschidere și transparență accesului neîngrădit la informațiile de interes  public, transparența procesului decizional în gestionarea fondurilor publice, în procesul de achiziții publice, gestionarea resursei umane și alte domenii.

Obiectivitatea —asigurarea imparțialității și nediscriminării în întreaga activitate desfășurată la nivelul administrației publice centrale și locale.

Bună-credință – cinste și corectitudine în exercitarea funcției publice.

Confidențialitatea — obligația angajatului de a respecta confidențialitatea informațiilor dobândite ca urmare a unei relații profesionale și de a nu divulga astfel de informații unei terțe părți fară o autorizație specifică, cu excepția cazului în care există un drept sau o obligație legală sau profesională de a dezvălui aceste informații. Informațiile confidențiale obținute în cadrul unei relații profesionale nu trebuie utitilizate în avantajul personal sau al unei terțe părți.

 

Principii care guvernenză comportamentul angajaților din cadrul Primăriei comunei Moldoveni

 

 • principiul supremației Constitiiției și a legii — principiu conform căruia angajați au îndatorirea de a respecta Constituția și legile țării;
 • principiul priorități interesului public — principiul conform căruia personalul are îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal în exercitarea atribuțiilor de serviciu;
 • principiul egalității de șanse și de tratament, principiul promovării egalității între bărbați și femei și principiul nediscriminării — principii conform cărora angajații au îndatorirea de a asigura egalitatea de tratament a cetățenilor în fața instituțiilor publice și de a aplica acelaşi regim juridic în situații identice sau similare;
 • principiul profesionalismului – principiul conform căruia personalul are obligația de a-și îndeplini atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate;
 • principiul imparțialității şi independenței — principiu conform căruia salariații, în exercitarea funcției deținute, sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes altul decât cel public;
 • principiul integrității morale- principiul conform căruia  personalului  îi  este  interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru el sau pentru alții, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material în considerarea funcției pe care o dețin sau să abuzeze în vreun fel de această funcție;
 • principiul libertății gândirii şi a exprimării — principiul conform căruia personalul poate să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
 • principiul cinstei şi corectitudinii — principiul conform căruia, în exercitarea funcției şi în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, personalul trebuie să manifeste bună credință şi să acționeze pentru îndeplinirea conformă a atribuțiilor de serviciu;
 • principiul loialității față de instituție — principiul potrivit căruia personalul apără prestigiul Primăriei comunei Moldoveni şi se abține de la orice act ori fapt care poate produce prejudici imaginii sau intereselor legale ale instituției;
 • principiul deschiderii şi transparenței — principiul conform căruia activitățile desfăşurate de angajați în exercitarea funcției lor sunt publice, orientate către cetățeni şi pot fi surprise monitorizării acestora;
 • principiul responsabilității şi răspunderii — principiu conform căruia salariații răspund în conformitate cu prevederile legale atunci când atribuțiile de serviciu nu au fost îndeplinite corespunzător;

 

Norme etice și de conduită pe care le respectă personalul din cadrul Primăriei comunei Moldoveni

 

 • Respectarea constituției și a legilor — salariații Primăriei comunei Moldoveni au obligația ca prin actele şi faptele lor să promoveze supremația legii, să respecte Constiuția şi legile țării, statul de drept, drepturile şi libertățile fundamentale ale cetățenilor în relația cu instituția, precum şi să acționeze pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale în conformitate cu atribuțiile care le revin, cu aplicarea normelor de conduită care rezultă din îndatoririle prevăzute de lege.

      Personalul trebuie să se conformeze dispozițiilor legale privind restrângerea exercițiului unor drepturi, datorată naturii funcțiilor deținute.

 • Conduita în relațiile cu cetățenii — în relațiile cu persoanele fizice şi cu reprezentanții persoanelor juridice care se adresează instituției, salariații  Primăriei comunei  Moldoveni sunt obligați  să  aibă un  comportament   bazat  pe respect, bună-credință, corectitudine, integritate morală și profesională.

     Salariații au obligația de a nu aduce atingere onoarei, reputației, demnități, integrității fizice şi morale a persoanelor cu care intră în contact.

În legătură cu exercitarea funcției publice este interzisă:

 • întrebuințarea unor expresii jignitoare,
 • acte sau fapte care pot afecta integritatea fizică sau psihică a oricărei persoane.

     Aceştia trebuie să adopte o atitudine imparțială şi justificată pentru rezolvarea legală, clară și eficientă a problemelor cetățenilor.

     Pentru realizarea unor raporturi sociale şi profesionale care să asigure demnitatea persoanelor eficiența activității precum şi creşterea calității serviciului public se recomandă respectarea normelor de conduită prevăzute la acest paragraf şi de către celelalte subiecte ale acestor raporturi.

     Salariații Primăriei comunei Moldoveni trebuie să adopte o atitudine demnă și  civilizată  față de orice persoană cu care intră în legătură în exercitarea funcției publice, fiind îndrituiți pe bază de reciprocitate, să solicite acestuia un comportament similar.

      Aceştia au obligația de a asigura egalitatea de tratament a cetățenilor în fața instituției, principiu conform căruia au îndatorirea de a preveni și combate orice forma de discriminare în îndeplinirea atribuțiilor profesionale.

Conduita în cadrul relațiilor internaționale

 

     Personalul  Primăriei comunei Moldoveni care reprezintă  instituția  în cadrul  unor organizații intemaționale, instituții de învățământ, conferințe, seminare și alte activități cu caracter internațional au obligația să promoveze o imagine favorabilă țării și instituției pe care o reprezintă.

     În relațiile cu reprezentanții altor state, salariaților le este interzis să exprime opinii personale privind aspecte naționale sau dispute internaționale.

     În deplasările externe, aceştia sunt obligați să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol și le este interzisă încălcarea legilor și obiceiurilor țării gazdă.

 

Asigurarea unui serviciu public de calitate

 

     Personalul Primăriei comunei Moldoveni are obligația  de  a  asigura  un  serviciu  public  de calitate în beneficiul cetățenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor și la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competențelor instituției.

     În exercitarea funcției deținute, salariații au obligația de a avea un comportament profesionist  precum  și  de   a   asigura,  în   condițiile   legii, transparența   administrativă   pentru   a   câştiga și a menține increderea publicului în întegritatea, imparțialitatea și eficacitatea instituției.

 

Respectarea regimului juritic al conflictului de interese și al incompatibilităților

 

     Angajații Primăriei comunei Moldoveni au datoria legală, morală și profesională de a se asigura că respectă întocmai regimul juridic al conflictului de interese și al incompatibilităților, precum și normele de conduită.

 

Interdicția privind accesarea darurilor sau a altor avantaje

 

     Personalului Primăriei comunei Moldoveni îi este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru el sau pentru alții, daruri sau alte avantaje, care îi pot influența imparțialitatea în exercitarea funcțiilor deținute și pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcții.

     Sunt exceptate bunurile pe care angajații Primăriei comunei Moldoveni le-au primit  cu  titlu gratuit în cadrul unor activități de protocol, în exercitarea mandatului sau  a funcției  deținute care  se supun prevederilor legale specifice.

 

Obiectivitatea și responsabilitatea în luarea deciziilor

 

     În procesul de luare a deciziilor, salariații Primăriei comunei Moldoveni au obligația să acționeze conform prevederilor legale și să își exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat și imaparțial.

     Salariaților Primăriei comunei Moldoveni le este interzis să promită luarea unei decizii de către instituții, de către alți salariați din cadrul instituției, precum și îndeplinirea atribuțiilor în mod privilegiat.

     Personalul cu funcție de conducere este obligat să sprijine propunerile și inițiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătățiri activității instituției în care își desfășoară activitatea precum și a calității serviciilor publice oferite cetățenilor.

     În exercitarea atribuțiilor de coordonare, precum și a atribuțiilor specifice funcțiilor de conducere aceştia au obligația de a asigura organizarea activității personalului, de a manifesta inițiativă și responsabilitate și de a susține propunerile personalului din cadrul Primăriei comunei Moldoveni.

     Personalul cu funcție de conducere are obligația să asigure egalitatea de șanse și tratament cu privire la dezvoltarea carierei personalului din subordine, în condițiile legislației specifice aplicabile fiecărei categorii de personal. În acest sens, aceştia au obligația:

-să reprezinte sarcinile în mod echilibrat, corespunzător nivelului  de competență aferent funcției ocupate și carierei individuale a fiecărei persoane din subordine;

-să asigure coordonarea  modului de îndeplinire a sarcinilor, cu  valorificarea corespunzătoarea competențelor fiecărei persoane din subordine;

-să monitorizeze performanța profesională individuală și colectivă a personalului din subordine;

-să semnaleze în mod individual performanțele necorespunzătoare și să implementeze măsuri destinate ameliorării performanței individuale şi după caz, colective, atunci când este necesar;

-să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenței profesionale pentru personalul din subordine;

-să evalueze în mod obiectiv necesarul de instruire profesională al fiecărui subordonat și să propună participarea la programe de formare și perfecționare profesională  pentru fiecare persoană din subordine;

– să delege sarcini şi responsabilități, în condițiile legi, persoanelor din subordine care dețin competențele și îndeplinesc condițiile legale necesare funcției respective;

– să excludă orice formă  de discriminare  și  de hărțuire,  de orice natură  și  în  orice situație, cu privire  la personalul din subordine;

– în scopul asigurării condițiilor necesare îndeplinirii cu imparțialitate a îndatoririlor ce decurg din raporturile ierarhice persoanele cu funcții de conducere au obligația de a nu se angaja în relații patrimoniale cu personalul din subordine.

 

Păstrarea secretului de stat, secretului de serviciu şi confidențialitatea

 

     Personalul Primăriei comunei Moldoveni are obligația să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu  și  confidențialitatea în legătură  cu faptele și  informațiile sau documentele  de  care  ia  cunoştință în  exercitarea  funcției,  în condițiile  legii, cu aplicarea dispozițiilor   în  vigoare   privind   liberul  acces la informațiile de interes public.

     Personalul este obligat să respecte limitele impuse de lege privind  accesul  la informațiile în scopul protejării informațiilor confidențiale, a protejării vieții private a persoanelor şi a securității naționale.

 

Protecția datelor cu caracter personal

 

     Personalul Primăriei comunei Moldoveni  respectă măsurile tehnice si organizatorice stabilite pentru protecția si confidențialitatea datelor cu caracter personal, datelor cu caracter personal sensibil după caz,  prelucrate în vederea îndeplinirii atribuților din fișa postului.

 

Accesul liber la informațiile de interes public

 

     În conformitate cu legislația în vigoare activitatea Primăriei comunei Moldoveni  trebuie să fie transparentă și accesibilă cetățeanului, garantând o bună comunicare cu cetățenii, cu societatea civilă și cu mediul de afaceri.

     Personalul Primăriei comunei Moldoveni potrivit atribuțiilor ce îi revin şi conform legislației privind liberul acces la informații de interes public, este obligat:

 • să asigure informarea corectă şi la timp a cetățenilor asupra chestiunilor de interes public;
 • să asigure accesul liber la informațiile de interes public;
 • să respecte termenele prevăzute de lege privind furnizarea informațiilor.

Limitarea participării la achiziții, concesionări sau închirieri

 

     Un salariat al Primăriei comunei Moldoveni  nu poate achiziționa  un bun aflat  în  proprietatea privată a statului sau a unității adrninistrativ — teritoriale, supus vânzării în condițiile legii în următoarele situații:

 • când a luat la cunoştință, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmeazã să fie vândute;
 • când a participat, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv;
 • când poate influența operațiunile de vânzare sau când a obținut informații la care persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.

Dispozițiile de mai sus se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau închirierii unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităților administrativ —teritoriale. Angajaților le este interzisă furnizarea informațiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului ori unității admnistrativ — teritoriale, supuse operațiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiții decât cele prevăzute de lege.

 

                     Folosirea imaginii proprii

 

     Personalul Primăriei comunei Moldoveni îi este interzis să permită utilizarea funcției în acțiuni publicitare pentru promovarea unei activități comerciale, precum şi în scopuri electorale.

 

Utilizarea responsabilă a resurselor instituției

 

     Salariații Primăriei comunei Moldoveni sunt obligați să asigure ocrotirea proprietății publice şi private a statului, să evite producerea oricărui prejudiciu, acționând în orice situație ca un bun proprietar.

     Aceştia au obligația să folosească timpul de lucru precum şi bunurile aparținând instituției numai pentru desfăşurarea activităților aferente funcției deținute.

     Angajații trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuțiilor care le revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.

     Salariaților Primăriei comunei Moldoveni care desfăşoară activități în interes personal, în condițiile legii, le este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica instituției pentru realizarea acestora.

 

Pregătirea profesională

 

     Personalul Primăriei comunei Moldoveni are dreptul şi obligația de a-şi îmbunătăți în mod continuu abilitățile şi pregătirea profesională.

 

Obligații în exercitarea dreptului la libera exprimare

 

     Personalul Primăriei comunei Moldoveni are dreptul la libera exprimare, în condițiile legii.

     În exercitarea dreptului la liberă exprimare, salariații au obligația de nu aduce atingere demnității, imaginii, precum şi vieții intime, familiale şi private a oricărei persoane.

     În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, aceştia au obligația de a respecte demnitatea funcției publice deținute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor instituției în care îşi desfaşoară activitatea.

     În activitatea for, salariații Primăriei comunei Moldoveni au obligația de a respecta libertatea opiniilor şi de considerente personale sau de popularitate, în exprimarea opiniilor, aceştia trebuie să aibă o atitudine conciliată și să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

 

Loialitatea față de instituție

 

     Salariații Primăriei comunei Moldoveni au obligația de a apăra în mod loial prestigiul instituției în care îşi desfășoară activitatea, precum și de a se abține de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

     Angajaților le este interzis:

 • să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea instituției în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
 • să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluționare și în care instituția în care îşi desfăşoară activitatea are calitatea de parte sau să furnizeze, în mod neautorizat, informații în legătură cu aceste litigii;
 • să dezvăluie şi să folosească informații care au caracter secret în alte condiții decât cele prevăzute de lege;
 • să acorde asistență şi consultanță persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acțiuni juridice ori de altă natură împotriva statului, instituției în care își desfășoară activitatea.

     Aceste prevederi se aplică  şi  după  încetarea  raportului  de  serviciu  pentru  o  perioadă de  2 ani dacă dispozițiile din legi speciale nu prevăd alte termene.

 

Îndeplinirea atribuțiilor

 

     Salariații Primăriei comunei Moldoveni răspund, potrivit legii,  de  îndeplinirea  atribuțiilor  ce le revin din funcția publică sau contractuală pe care o dețin, precum şi a atribuțiilor ce le sunt delegate.

     Orice angajat are îndatorirea să îndeplinească dispozițiile primite de la superiorii ierarhici.

     Acesta are dreptul să refuze în scris şi motivat  îndeplinirea dispozițiilor primite de la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale şi are îndatorirea să aducă la cunoştința superiorului sau persoanei care a emis dispoziția în astfel de situații.

     În cazul în care se constată, în condițiile legii, legalitatea dispoziției date de superiorul ierarhic, salariatul răspunde în condițiile legii.

 

Activitatea publică

 

     Comunicarea oficială a informațiilor şi datelor privind activitatea instituției  precum și cu mijloacele de informare în masă se asigură de către persoanele desemnate în acest sens de conducătorul instituției în condițiile legii. Persoanele desemnate să participe la activități sau dezbateri publice în calitate oficială  trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredințat de conducătorul instituției.

     În cazul în care nu sunt desemnați în acest sens angajații Primăriei comunei Moldoveni pot participa la activități sau dezbateri publice, având obligația de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al instituției în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea.

     Salariații  Primăriei comunei Moldoveni pot participa la elaborarea  de  publicații, pot elabora şi publica articole de specialitate şi lucrări literare ori ştiințifice, în condițiile legii. Aceştia pot participa la emisiuni audiovizuale, cu excepția celor cu caracter politic ori a celor care ar putea afecta prestigiul funcției publice. În aceste cazuri salariații primăriei comunei Moldoveni nu pot  utiliza  informații  şi date la care au avut acces în exercitarea funcției dacă acestea nu au caracter public.

     În exercitarea  dreptului  la replică,  a dreptului  la demnitate,  a  dreptului la imagine, dreptului la viață intimă, familială şi privată, angajatii Primãriei comunei Moldoveni au dreptul să-și facă publică opinia personală în cazul  în  care  prin  articole  de  presă  sau  în emisiuni audio –vizuale s-au făcut afirmații defăimătoare la adresa lor sau a familiei lor.

     Aceştia  îşi  asumă responsabilitatea pentru        apariția publică și pentru conținutul informațiilor prezentate, care trebuie să fie în  acord cu principiile și normele de conduită prevăzute de prezentul cod.

     Prevederile  menționate  anterior  se  aplică  indiferent  de  modalitatea  și de  mediul de comunicare.

 

Monitorizarea şi controlul aplicării normelor etice şi de conduitã profesionalã

                                                

     Personalul  Primăriei comunei Moldoveni are obligația de a monitoriza şi controla respectarea normelor etice şi de conduită din Cod de către personalul angajat.

    În scopul îndeplinirii corespunzătoare a activităților de monitorizare şi control :

 • se urmăreşte aplicarea şi respectarea de către personalul din cadrul instituției a prevederilor Codului;
 • se soluționează petițiile şi sesizările primite privind încălcarea prevederilor Codului sau le transmit spre soluționare organului competent conform legii;
 • se elaborează analize și rapoarte privind respectarea prevederilor Codului;
 • se asigură informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptățit să se aştepte din partea personalului angajat în exercitarea funcției;
 • se asigură informarea personalului propriu cu privire la conduita ce trebuie respectată;
 • se colaborează cu organizațiile neguvemamentale care au ca scop promovarea și apărarea intereselor legitime ale cetățenilor în relația cu personalul din administrația publică.

Răspunderea individuală

 

     Încălcarea prevederilor Codului atrage răspunderea persoanei vinovate, în condițiile prevăzute de legislația în domeniu, precum și de regulamentele interne ale Primăriei comunei Moldoveni.

 

Dispoziții finale

 

     Prezentul Cod de etică și de conduită profesională va fi aprobat prin dispoziție emisă de primarul comunei Moldoveni.

     După aprobare, Codul va fi publicat pe site-ul Primăriei comunei Moldoveni. Întreg personalul Primăriei comunei Moldoveni este informat și instruit, cu privire la prevederile Codului, instruirea finalizându-se prin semnarea de către salariați a unui proces-verbal de luare la cunoștiință.

 

Consultare/consiliere privind normele de etică și de conduită profesională

Pentru a primi îndrumare și consiliere etică și de conduită în condiții de deplină confidențialitate și pentru rezolvarea incertitudinilor și dilemelor în domeniu, fiecare salariat se poate adresa consilierului de etică desemnat la nivelul instituției.

 

Revizuiri

 

Codul poate fi modificat ori de câte ori intervin modificări în legislația de referință.

 

Primar ,

 Marcel Ioan BÎRJOVEANU


 

 

 


 

Share This:

Comments are closed.