ANUNT DE LICITATIE

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Primăria Comunei Moldoveni, cu sediul în comuna Moldoveni, Str. Principală nr. 315, județul Neamț, telefon/fax 0233/745.752, 0233/745.862, e-mail: primaria_moldoveni@yahoo.com, cod fiscal 2613761. 

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: teren în suprafață de 15.998 mp, aparținând domeniului privat al Comunei Moldoveni, situat în extravilanul Comunei Moldoveni, situat în punctul Sarghi Deal II, cu număr cadastral 52800,Tarlaua 28, parcela 361/218, cu destinația de „Amenajare spațiu pentru desfășurarea activităților din hală service și spațiu pentru stație de asfalt”,conform H.C.L. nr. 33/30.05.2022 și temeiul legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Primăria Comunei Moldoveni, Str. Principală nr. 315, județul Neamț.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul impozite și taxe locale din cadrul Primăriei Comunei Moldoveni, Str. Principală nr. 315, județul Neamț.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 

100 lei /exemplar care se achită numerar la Casieria Primariei Comunei Moldoveni.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 22/07/2022, ora 15.00

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 01/08/2022, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Registratura Primăriei Comunei Moldoveni, Str. Principală nr. 315, județul Neamț.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original .

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

01/08/2022, ora 12.00, la sediul Primăriei Comunei Moldoveni, comuna Moldoveni, Strada Principală nr. 315, județul Neamt.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Neamț, Piatra Neamţ, B-dul Decebal nr. 5, judetul Neamș, cod poştal 610012, telefon 0233/219.493, fax 0233/210.247, e-mail: tr-neamt-scivil@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicarii 11.07.2022.

Share This:

Bookmark the permalink.