Anunt important!!!

Share This:

Anunt important

Share This:

ANUNT DE LICITATIE

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Primăria Comunei Moldoveni, cu sediul în comuna Moldoveni, Str. Principală nr. 315, județul Neamț, telefon/fax 0233/745.752, 0233/745.862, e-mail: primaria_moldoveni@yahoo.com, cod fiscal 2613761. 

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: teren în suprafață de 15.998 mp, aparținând domeniului privat al Comunei Moldoveni, situat în extravilanul Comunei Moldoveni, situat în punctul Sarghi Deal II, cu număr cadastral 52800,Tarlaua 28, parcela 361/218, cu destinația de „Amenajare spațiu pentru desfășurarea activităților din hală service și spațiu pentru stație de asfalt”,conform H.C.L. nr. 33/30.05.2022 și temeiul legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Primăria Comunei Moldoveni, Str. Principală nr. 315, județul Neamț.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul impozite și taxe locale din cadrul Primăriei Comunei Moldoveni, Str. Principală nr. 315, județul Neamț.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 

100 lei /exemplar care se achită numerar la Casieria Primariei Comunei Moldoveni.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 22/07/2022, ora 15.00

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 01/08/2022, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Registratura Primăriei Comunei Moldoveni, Str. Principală nr. 315, județul Neamț.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original .

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

01/08/2022, ora 12.00, la sediul Primăriei Comunei Moldoveni, comuna Moldoveni, Strada Principală nr. 315, județul Neamt.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Neamț, Piatra Neamţ, B-dul Decebal nr. 5, judetul Neamș, cod poştal 610012, telefon 0233/219.493, fax 0233/210.247, e-mail: tr-neamt-scivil@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicarii 11.07.2022.

Share This:

Proces verbal nr 1571 din 9.05.2022 si anunt nr 1570 din 9.05.2022

Share This:

Proces verbal nr 3485 din 30.12.2021 si anunt nr 3483 din 30.12.2021

Share This:

Anunt publicitar nr 3092 din 23.11.2021 si proces verbal nr 3093 din 23.11.2021

Share This:

Anunt publicitar nr2733 din 22.10.2021 si proces verbal nr 2734 din 22.10.2021

ANUNT PUBLICITAR POPESCU IOAN

PROCES VERBAL POPESCU IOAN

Share This:

Anunt publicitar nr2731 din 22.10.2021 si proces verbal nr 2732 din 22.10.2021

ANUNT PUBLICITAR DABIJA IOAN

PROCES VERBAL DABIJA IOAN

Share This:

Anunt dezbatere publica

ANUNT SUPUNERE DEZBATERE PUBLICA

DOCUMENTATIE PRIVIND DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI MOLDOVENI, JUDETUL NEAMT

COMUNA MOLDOVENI, JUDETUL NEAMT in calitate de concedent, anunța supunerea pentru dezbatere publica a documentației privind DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI MOLDOVENI, JUDETUL NEAMT.

Întreaga documentație poate fi descărcată apăsând AICI.

Perioada dezbaterii publice este de 30 zile, adică pana la data de 20.11.2021 inclusiv.

Din cauza situatiei actuale generate de Pandamia COVID-19, nu se va organiza o sedinta publica de dezbatere, toate sugestiile/cererile/indicatiile/reclamatiile vor putea fi transmise in scris prin una din urmatoarele cai:

  • Email la adresa: primaria_moldoveni@yahoo.com
  • Telefon:Tel 0233745862;Fax: 0233745862
  • La registratura Primariei, de luni pana joi, intre orele 9:00-15:00,  sau prin corespondenta postala la adresa: PRIMARIA COMUNEI MOLDOVENI, JUDETUL NEAMT

La finalizarea perioadei de dezbatere toate comunicarile primite vor fi centralizate, analizate si implementate (daca va fi cazul).

Documentatia in forma finala va fi supusa aprobarii Consiliului Local MOLDOVENI, atribuirea contractului de delegare a gestiunii se va face prin procedura simplificata, in baza L100/2016, prin SICAP.

DOCUMENTATIE PENTRU SITE COMUNA MOLDOVENI

 

 

 

Share This:

Documentele doveditoare privind componenta si veniturile familiei\persoanei singure: lemne, combustibili petrolieri si combustibili solizi

Share This: