Anunt important

Share This:

Anunt important!!!

ANUNT

Vă rugăm să vă prezentați cu documentele de proprietate la sediul primăriei comunei Moldoveni, chiar
dacă aveți cadastrare și intabulare în regulă, deoarece aceste documente vor fi modificate și
reactualizate.
Cei care au executat lucrările de cadastrare și intabulare cu alte firme sunt rugați să se prezinte la
primarie întrucât au apărut modificări asupra lucrărilor de cadastru.
Deasemenea, rugăm pe cei care dețin asociații agricole să se prezinte cu contractele de arenda la sediul
primăriei pentru clarificări.
Cei care dețin construcții fără autorizatie vor putea intra în legalitate prin lucrările de cadastru sistematic
fără costuri. De aceea vă rugăm să permiteți accesul echipelor pe proprietatea dumneavoastră pentru
efectuarea de măsurători.

S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L. în calitate de prestator în cadrul contractului nr. 38169/20.07.2022
având ca obiect “Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a
imobilelor din UAT Moldoveni” vă anunță că din data de 25.10.2022 s-a demarat campania de colectarea
documente de la cetățeni. Acestea vor fi folosite pentru înregistrarea imobilelor în sistemul de cadastru
și carte funciară în mod gratuit.
Cetățenii sunt rugați să pregătească actele de proprietate (Titlu de Proprietate, Extras CF, Contract de
Vânzare-Cumpărare, Certificat de Moștenitor, Act de Partaj, Sentința Judecătorească, Copie după actul
de identitate sau, după caz, Certificat de deces) și să le depună la punctul de informare S.C. TOTAL
BUSINESS LAND S.R.L. din cadrul Primăriei Moldoveni.
Orice informație despre proiect poate fi obținută de la Primăria Moldoveni, OCPI Neamț și punctul de
informare S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L. din cadrul Primăriei și call-center S.C. TOTAL BUSINESS LAND
S.R.L.

Vă multumim!

Share This:

Anunt nr 4301 si Pv nr 4302 din 16.11.2022

Share This:

Anunt important!!!

Share This:

Anunt important

Share This:

ANUNT DE LICITATIE

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Primăria Comunei Moldoveni, cu sediul în comuna Moldoveni, Str. Principală nr. 315, județul Neamț, telefon/fax 0233/745.752, 0233/745.862, e-mail: primaria_moldoveni@yahoo.com, cod fiscal 2613761. 

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: teren în suprafață de 15.998 mp, aparținând domeniului privat al Comunei Moldoveni, situat în extravilanul Comunei Moldoveni, situat în punctul Sarghi Deal II, cu număr cadastral 52800,Tarlaua 28, parcela 361/218, cu destinația de „Amenajare spațiu pentru desfășurarea activităților din hală service și spațiu pentru stație de asfalt”,conform H.C.L. nr. 33/30.05.2022 și temeiul legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Primăria Comunei Moldoveni, Str. Principală nr. 315, județul Neamț.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul impozite și taxe locale din cadrul Primăriei Comunei Moldoveni, Str. Principală nr. 315, județul Neamț.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 

100 lei /exemplar care se achită numerar la Casieria Primariei Comunei Moldoveni.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 22/07/2022, ora 15.00

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 01/08/2022, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Registratura Primăriei Comunei Moldoveni, Str. Principală nr. 315, județul Neamț.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original .

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

01/08/2022, ora 12.00, la sediul Primăriei Comunei Moldoveni, comuna Moldoveni, Strada Principală nr. 315, județul Neamt.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Neamț, Piatra Neamţ, B-dul Decebal nr. 5, judetul Neamș, cod poştal 610012, telefon 0233/219.493, fax 0233/210.247, e-mail: tr-neamt-scivil@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicarii 11.07.2022.

Share This:

Proces verbal nr 1571 din 9.05.2022 si anunt nr 1570 din 9.05.2022

Share This:

Proces verbal nr 3485 din 30.12.2021 si anunt nr 3483 din 30.12.2021

Share This:

Anunt publicitar nr 3092 din 23.11.2021 si proces verbal nr 3093 din 23.11.2021

Share This:

Anunt publicitar nr2733 din 22.10.2021 si proces verbal nr 2734 din 22.10.2021

ANUNT PUBLICITAR POPESCU IOAN

PROCES VERBAL POPESCU IOAN

Share This: