Anunt organizare concurs angajare nr 4626 din 21.12.2023

JUDEȚUL NEAMȚ

PRIMĂRIA COMUNEI MOLDOVENI

Tel./Fax. 0233/745862 0233/745752

e-mail: primaria@comunamoldoveni.ro

         Nr.  4626  din  21.12.2023

A N U N Ț

Primăria Comunei Moldoveni, cu sediul în comuna Moldoveni, jud. Neamț, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale –  vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022  și a art. IV alin. (2) lit. a) din OUG 34/2023  după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: inspector de specialitate – asistent social clasa I, gard profesional asistent

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post  vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT: ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI SĂNĂTATE PUBLICĂ

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual  vacant,  candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţiile specifice de participare – pentru postul de consilier clasa I, gard profesional debutant – conditiile de participare sunt:

 • studii universitare de licentă, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă, in domeniul Psihologie, Asistenţă socială, Sociologie, Ştiinţe juridice
 • Vechime in specialitatea studiilor – 1 an

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) Curriculum Vitae, model comun european.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

NrcrtActivităţiData și ora
1.Publicarea anunțului28.12.2023
2.Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Primăria Comunei Moldoveni, cu sediul în comuna Moldoveni, jud. Neamț04.01.2024 – 17.01.2024               ora 14.00
3.Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs   18.01.2024 ora 10.00
4.Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor18.01.2024 ora 12.00
5.Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor19.01.2024 ora 12.00
6.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor19.01.2024 ora 14.00
7.Susţinerea probei scrise    22.01.2024 ora 10.00
8.Afişarea rezultatului probei scrise22.01.2024 ora 15.00
9.Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise23.01.2024 ora 15.00
10.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor25.01.2024 ora 10.00
11.Susţinerea interviului25.01.2024 ora 12.00
12.Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului25.01.2024 ora 15.00
13.Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului26.01.2024 ora 15.00
14.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor29.01.2024 ora 10.00
15.Afişarea rezultatului final al concursului30.01.2024

          Pentru a fi declarați admiși candidații, trebuie să obțină la fiecare probă cel puțin nota 5.

BIBLIOGRAFIA

la concursul organizat în vederea ocupării postului  vacant – INSPECTOR DE SPECIALITATE CU ATRIBUŢII DE ASISTENŢĂ  SOCIALĂ

 1. Constituţia României;
 2. Codul Administrativ aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 57

din 03.07.2019 ( ART.538 – 579)

 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor

de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea 49/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
 • Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie
 • Legea  nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestic

TEMATICA

la concursul organizat în vederea ocupării ocupării postului  vacant –

CONSILIER CU ATRIBUŢII DE ASISTENŢĂ  SOCIALĂ

 1. Reglementări privind Constituţia României;
 2. Reglementări privind Codul administrativ – ( ART.538 – 579)
 3. Reglementări privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare;
 4. Reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
 5. Reglementări privind alocația pentru susținerea familiei
 6. Reglementări privind protecția și promovarea drepturilor copilului,
 7. Reglementări privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie
 8. Reglementări privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
 9. Reglementări privind prevenirea şi combaterea violenţei domestice

            Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0733/771774, la adresa de e-mail: primaria@comunamoldoveni.ro sau primaria_moldoveni@yahoo.com persoană de contact: Marcela Gabriela CEPREAGĂ , având funcția  de secretar  general.

PRIMAR,

Marcel Ioan BÎRJOVEANU

Share This:

Bookmark the permalink.