Anunt licitatie

  • 1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: 
  • Comuna Moldoveni, județul Neamț, cu sediul in Localitatea  Moldoveni, Strada Principală nr. 315, comuna Moldoveni, județul Neamț, telefon/fax: 0233.745.752/ 0233.745.862,  Cod fiscal; 2613761 , e-mail:  primaria_moldoveni@yahoo.com ,   persoana de contact  Moldovanu Maria.

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:  Şase loturi teren aflat in intravilanul satului Hociungi,  comuna Moldoveni ,  județul Neamț,  categoria de folosinta- Curți Construcții, dupa cum urmează.

 Lot 2-Teren Intravilan – Categoria Curți Construcții, aparținând    domeniului privat al Comunei Moldoveni, in suprafață masurată de 1.276 mp, inscris în Cartea funciară   având numărul cadastral 52917 conform H.C.L. nr.89/13.11.2023 și O.U.G. nr.57/2019;

Lot 3 – Teren Intravilan –Categoria Curți Construcții , aparținând  domeniului privat al Comunei Moldoveni , in suprafață masurată de 1.276 mp, inscris în Cartea funciară având numărul cadastral 52918 conform H.C.L. nr.90/13.11.2023 și O.U.G. nr.57/2019;

 Lot 5-Teren Intravilan –Categoria  Curți Construcții , aparținând  domeniului privat al Comunei Moldoveni , in suprafață masurată de 1.403 mp, inscris în Cartea funciară  având numărul cadastral 52920 conform H.C.L. nr.91/13.11.2023  și O.U.G. nr.57/2019;

Lot  6- Teren Intravilan – defalcat astfel: – Categoria Curți Construcții- 2559 mp; – drum-40mp. si arabil – 2284mp, aparținând  domeniului privat al Comunei Moldoveni , in suprafață totală  masurată de 4.883 mp, inscris în Cartea funciară a comunei Moldoveni având numărul cadastral 52921 conform H.C.L. nr.92/13.11.2023 și O.U.G. nr.57/2019;

 Lot 7-Teren Intravilan –Categoria – Curți Construcții, aparținând domeniului privat al Comunei Moldoveni,  in suprafață masurată de 1.000 mp, inscris în Cartea funciară  având numărul cadastral 52922; conform H.C.L. nr.93/13.11.2023  și O.U.G. nr.57/2019;

 Lot 8- Teren Intravilan –Categoria de folosintă- Curți Construcții, aparținând domeniului privat al Comunei Moldoveni , in suprafață masurată de 1.093 mp, inscris în Cartea funciară  având numărul cadastral 52923. conform H.C.L. nr.94/13.11.2023 și O.U.G. nr.57/2019;

3. Informații privind documentația de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: punerea la dispoziţia persoanei interesate care a înaintat o solicitare în acest sens a unui exemplar din documentaţia de atribuire, pe suport hârtie şi/sau pe suport magnetic.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:  Primăria Comunei Moldoveni, județul Neamț cu sediul in Comuna Moldoveni, Strada Principala nr.315, localitatea Moldoveni, județul Neamț, Compartimentul Achiziții Publice si Licitații.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, este de 100 de lei/exemplar  si se achită la casieria Primăriei com. Moldoveni sau in contul RO40TREZ4925006XXX000165 deschis la Trezoreria Roman, CIF 2613761.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 14.02.2024, ora15.

4. Informaţii privind ofertele: se regasesc in caietul de sarcini.

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 21.02.2024, ora 15.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Primăriei com. Moldoveni, localitatea Moldoveni, strada Principală, nr. 315, judeţul Neamț, Compartimentul Achiziții Publice si Licitații.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original

5. Data şi locul la care se va desfăşura ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 22.02.2024, la sediul Primăriei com. Moldoveni,  localitatea Moldoveni,  strada Principala, nr. 315, judeţul Neamț,  Compartimentul Achiziții Publice si Licitații astfel; pentru lot 2- ora 9; pentru lot 3- ora 10; pentru lot 5- ora 11; pentru lot 6- ora 12 ;pentru lot 7- ora 13; pentru lot 8-ora 14;

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Sectia I Civila si de Contencios Administrativ ,B-dul Decebal, nr.5.Piatra Neamţ.Cod poştal 610012, e-mail: tr-neamt-scivil@just.ro, tel:0233219493; Fax: 0233210247

Share This:

Bookmark the permalink.